【MA】MA選才形式

金融業一般徵才面試多是採用 EI (評估面談    Evaluation Interview ) 對面試者有較特定的期望能力及特質; MA 則得具備更特殊職能如領導、彈性、創新等 , 而多採取 BEI ( Behavior Event Interview 行...